A jogtudományok kutatási módszerei (kutatásmódszertan)

A ktöet a jogtudományok kutatási, a jog megismerése, a jogértelmezés módszereit tárgyalja.

Leírás

Szalma József professzor kutatásmódszertannal foglalkozó könyve a jogtudományok kutatási, vagyis a jog megismerése, a jogértelmezés módszereit tárgyalja. Tartalmazza mind az általános (Alaptörvény, törvényi és önkormányzati aktusok), mind pedig a különleges jogi aktusok (jogügyletek, bírósági és közigagatási határozatok) értelmezési módszereit. Az általános jogi aktusokra vonatkozóan elemzi a jogforrások rendszerét, a jogágak szerinti (közjog, magánjog, anyagi jog, eljárási jog) szabályozási módszereket. Főként a polgári jogra jellemző mellérendelési és diszpozozitívitási, valamint a közjogra nézve sajátos felérendelési és imperatív szabályozást. Az általános jogi aktusok értelmezésének célja a jogszabály jogalkotói szándék szerinti valós jelentés feltárása. Ennek módszerei a nyelvtani, normacél szerinti, logikai, belterjes és külterjes, (normaalkotás) történeti, jogintézmény történeti, összehasonlító jogi, Európa-konform, stb. értelmezés.
A szerző foglalkozik a joghézag pótlásának lehetséges útjaival, így a generálklauzulák és az analógia igénybevételével továbbá a közvetlen és a közvetett (agere in fraudem legis és in fraudem partis, vagyis a törvénykerülés útján történő) jogellenesség kérdéseivel és szankcióival. Míg az általános jogi aktusoknál igénybe vett értelmezési módszerek célja a törvényhozói szándék szerinti valós jelentés feltárása, addig a jogügyletek értelmezésénél döntő a felek, vagy a jognyilatkozatot tevő jogalanyok egyetértő, objektív, vagy szándékuk szerinti, azaz szubjektív értelmezés. A szerző az egyedi jogi aktusok értelmezésére nézve, az általános módszerek mellett, az akarati és nyilatkozati elv szerinti sajátos értelmezést is elemzi. A könyv a jogalkotás és jogértelmezés elméletének bemutatása és vizsgálata mellett figyelmet szentel a PhD értekezések kidolgozásánál szükséges gyakorlati ismereteknek.

Prof. Dr. Hamza Gábor, akadémikus

Kézirat lezárva: Budapesten, 2016 november 15.

További információk

Tömeg 0,445 kg