Adatvédelmi nyilatkozat

A Patrocinium Kft. (a továbbiakban: Kiadó) általi adatkezelés a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
(továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően történik, az adatokat
a Kiadó kizárólag a www.patrocinium.hu (a továbbiakban: honlap) oldalon elérhető
kiadványok vásárlása érdekében, céljából, a vásárlás megrendelését követően kezeli.
A Kiadó által nyújtott szolgáltatásokhoz, nevesen a honlapon történő megrendeléshez
semmilyen honlapon történő regisztráció nem szükséges.
Jelen szabályzatban használt fogalmak definícióit az általános adatvédelmi rendelet 4. cikke
határozza meg.

1. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja – az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – az Érintett által kezdeményezett vásárlás, és az így létrejött
jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése.

2. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja, hogy a vásárláshoz szükséges személyes adatokat a
Kiadó kezelhesse, azok alapján az Érintett részére, vagy az általa megjelölt adatokkal
harmadik személy részére a számlát kiállíthassa, valamint a megrendeléssel kapcsolatosan az
Érintett a kapcsolatot fenntarthassa.
Kiadó Érintett által megadott személyes adatait, így nevét, címét, e-mail címét további
adatkezelési célból, így direkt marketing célra, vagy bármilyen más, automatizált
döntéshozatalra nem használja fel, harmadik személynek nem adja át.

3. A Kiadó, mint adatkezelő adatai
Cégnév: Patrocinium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képviselője: Hegedűs Botond László
Székhely: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 47.
KRE ÁJK jegyzetbolt telefonos elérhetősége: 06-1-801-97-53
E-mail cím: patrocinium@gmail.com

4. A kezelt személyes adatok köre
Az oldalon történő vásárlás során az alábbi személyes adatok kerülnek megadásra az Érintett
által:

a) vezetéknév, keresztnév,

b) e-mail cím,

c) postázási cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), számlázási cím,

d) telefonszám (opcionális, amennyiben az Érintett azt megadja).

e) amennyiben Érintett a számlát cégnévre kívánja kiállítani: a cég megnevezése, székhelye,
adószáma,

f) átutalással történő rendelés esetén, az általa használt bankszámla adatai, illetőleg

g) az érintett a rendelés során a megjegyzésrovatban, vagy a Kiadó e-mail címén további
kéréseit, megjegyzéseit is eljuttathatja a Kiadó részére.
A Kiadó a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.
A Kiadó által üzemeltetett honlap látogatásakor – a látogató automatikus tájékoztatása mellett
– a szerver egyedi azonosító fájlt (cookie) helyezhet el az Érintett számítógépén. A cookie-k
az Érintett technikai azonosításának megkönnyítését szolgálják, azok más célból nem
kerülnek felhasználásra. A cookie-k fogadását az Érintett – böngészője beállítása alapján –
letilthatja.

5. Az adatkezelés időtartama
A kiadványok postai szállításához, és a rendeléssel kapcsolatos egyeztetéshez szükséges
adatok adatkezelési időtartama a rendelés leadását követő 90 nap.
Amennyiben a Vásárló rendelését érvényesíti, és az abban szereplő kiadványokat
megvásárolja, úgy a megrendelés szerint kiállított számla, bizonylat, illetőleg az alapjául
szolgáló adatok megőrzési ideje – az adójogi jogszabályok szerint – a megrendelés tárgyi évét
követő 7 év.
Amennyiben a Vásárló a rendelésének értékét átutalja a Kiadó bankszámlájára, azonban
később eláll a rendeléstől, vagy azt a Kiadó egyéb okból nem tudja teljesíteni, és az összeget
visszautalja, az ezzel kapcsolatos pénzügyi adatok – az átutalás és visszautalás ideje, az
összeg, illetőleg az Érintett folyószámlájának adata – megőrzési ideje – az adójogi
jogszabályok szerint – a tárgyi évet követő 7 év.
5. Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó személye
Kiadó a szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Kiadó a megrendelt
kiadványok postázása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
– Magyar Posta Zrt., Budapest, István út 18., 1041.
– GLS Generál Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351, Alsónémedi, GLS
Európa u. 2,

9. Az Érintett jogai
Az Érintett (az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke alapján) jogosult arra, hogy az Kiadótól
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
jogosult arra, hogy a személyes adatait megkérje, illetőleg az alábbi pontokra tájékoztatást kapjon:

a) az adatkezelés céljáról,

b) az érintett személyes adatok kategóriáról,

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;

 

e) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
Az Érintett a Kiadó adatkezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.