Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Patrocinium Kft. (a továbbiakban: Kiadó), továbbá a Kiadó által értékesített terméket megvásárló, a Kiadó által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő megrendelő természetes személy, vagy jogi személy (a továbbiakban együttesen: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

I. A Kiadó megnevezése

A www.patrocinium.hu online áruházat a Patrocinium Kft. üzemelteti.

A Kiadó cégneve: Patrocinium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Kiadó székhelye: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 47.

A Kiadó postai címe: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 47.

Adószám: 14998610-2-41. 

e-mail címe: patrocinium.kft@gmail.com

Telefonszám: 06-1-801-97-53

weboldal: www.patrocinium.hu

IV. A Kiadótól történő vásárlás

1. Szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgyát Vevő által az interneten megadott adatok (továbbiakban: Megrendelés) határozza meg. A Megrendeléssel a felek között létrejött jogviszony az alább részletesen leírt könyv adásvétel szolgáltatás nyújtására vonatkozik.

2. Megrendelés

2.1. A megrendeléshez szükséges adatok

Vevő az alábbi adatokat köteles megadni a Kiadónak a Megrendeléssel egyidejűleg:
Természetes személy Vevő esetén:
 
a)    vezetéknév, keresztnév;
b)    lakcím (ország, város, utca, házszám);
c)    e-mail cím;
d)    telefonszám;
e)    postázási, számlázási cím (amennyiben a lakcímtől eltérő).

Jogi személy Vevő esetén: 
a)    cégnév;
 
b)    székhely;
 
c)    cégjegyzékszám;
 
d)    adószám;
 
e)    telefonszám;
 
f)    e-mail cím;
 
g)    postázási, számlázási cím (amennyiben a székhelytől eltérő).

A megadott adatok megfelelőségéért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel, Kiadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Vevő által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért.

2.2. A megrendelés menete

A Megrendelések leadása a patrocinium.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.patrocinium.hu webcímen. A Megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően személyes átvételi mód választandó. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld Kiadó. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint Vevő rögzített adatait. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

Kiadó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Vevők által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, Kiadó erről haladéktalanul tájékoztatást küld.

A Vevő kérheti, hogy a megvásárolni kívánt kiadványokat postai úton küldje meg részére a Kiadó. Ilyen kérését a patrocinium.kft@gmail.com címre juttathatja el.

3. Fizetés

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. A Vevő a Kiadó 1042 Budapest, Viola utca 2-4. magasföldszint alatt működő könyvesboltjában veheti át. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vevő a fizetést követően jogosult. A könyvesbolt a megrendelt kiadványokat a Vevő a megrendelést követő 5 munkanapon belül veheti át.

4. Csomagolási és szállítási költségek

Szállítási költségek belföldre: 1890 Ft/ csomag.

Külföldi szállítás esetén egyedi postaköltséget számítunk fel. További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a 06-1-801-97-53-es telefonszámon, vagy az www.patrocinium.hu címen.

V. Elállási jog

Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06-1-801-97-53), e-mailben (patrocinium.kft@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a rendelés átvételének időpontja. Ez blokkal/számlával, bizonyíthatóak.

Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Személyes, bolti átvételes terméktől történő elállás esetén a terméket vissza kell vinni Kiadó megbízottja számára (1042 Budapest, Viola utca 2-4. magasföldszint, KRE ÁJK jegyzetbolt) a vásárlást igazoló blokkal együtt, ahol készpénzben kaphatja vissza a vételárat.

Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza a Kiadó. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Kiadó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazza.

Kiadó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

VI. Szavatossági jog gyakorlása

A megrendelt termékek hibája esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet Kiadóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy Kiadó számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket Kiadó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést Kiadó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása Vevő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Kiadó adott okot. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kiadó megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

Vevőnek a vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül – lehetősége van arra, hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 8 munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát megőrizte.

VII. Panaszügyintézés módja

Vásárló a termékkel vagy Kiadó tevékenységével kapcsolatos észrevételével forduljon Kiadó munkatársaihoz a patrocinium.kft@gmail.com címen, illetve a 06-1-801-97-53-es telefonszámon (Hétfőtől csütörtökig: 9:00-12:00, pénteken: 10.00-16.000, illetve szombaton 10.00-14.00 óra között). 

Kiadó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Kiadó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Kiadó az elutasítás indokáról tájékoztatja Vevőt.

Vevő Kiadóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

VII. Egyéb rendelkezések

1. Szerzői jogok

A Kiadó honlapjának egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot azt azt felhasználónak, a Kiadó honlapján szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

2. A termékről írt kritikák

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Kiadó nem vállal felelősséget. A Kiadó fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

14. Hatályba lépés

A jelen ÁSZF 2017. április 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.