Adatvédelmi nyilatkozat

A Patrocinium Kft. (a továbbiakban: Kiadó) általi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően történik, az adatokat a Kiadó kizárólag a www.patrocinium.hu (a továbbiakban: honlap) oldalon elérhető kiadványok vásárlása érdekében, céljából, a vásárló megrendelését követően kezeli.

A Kiadó által nyújtott szolgáltatásokhoz, nevesen a honlapon történő megrendeléshez sem előfizetés, sem másmilyen regisztráció nem szükséges.

1. Fogalom meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: Kiadó;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az – Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapuló – Érintett önkéntes hozzájárulása, amellyel az Érintett a honlapon szereplő kiadványokat vásárlói kosarába elhelyezi, és azok vásárlásával kapcsolatos megrendelését a Kiadóhoz megrendeléssel megküldi.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a vásárláshoz szükséges személyes adatokat Kiadó kezelhesse, azok alapján a Érintett részére a számlát kiállíthassa, a megrendeléssel teljesítése alatt a kapcsolatot Érintett fenntarthassa.

Kiadó Érintett által megadott személyes adatait, így nevét, címét, e-mail címét további adatkezelési célból, így direkt marketing célra nem használja fel, harmadik személynek nem adhatja át.

3. A Kiadó, mint adatkezelő adatai

Cégnév: Patrocinium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 47.

KRE ÁJK jegyzetbolt telefonos elérhetősége: 06-1-801-97-53

E-mail cím: patrocinium@gmail.com

4. A kezelt személyes adatok köre

Az oldalon történő vásárlás során az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: 

a) vezetéknév, keresztnév,

b) felhasználónév,

d) e-mail cím,

e) postázási cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), számlázási cím,

f) telefonszám (opcionális, amennyiben az Érintett azt megadja).

g) amennyiben Érintett a számlát cégnévre kívánja kiállítani: a cég megnevezése, székhelye, adószáma.

Kiadó, a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi..

Az oldal látogatásakor – a látogató automatikus tájékoztatása mellett – a szerver egyedi azonosító fájlt (cookie) helyezhet el Érintett számítógépén. A cookie-k Érintett technikai azonosításának megkönnyítését szolgálják, azok más célra nem kerülnek felhasználásra. A cookie-k fogadását Érintett – böngészője beállítása alapján – letilthatja.

5. Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó személye

Kiadó a szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Kiadó a megrendelt kiadványok postázása során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Magyar Posta Zrt., Budapest, István út 18., 1041.

8. Az adatkezelés időtartama

Érintett 4. pontban szereplő személyes adatainak kezelése a megrendelés Kiadó felé történő megküldésétől az Érintett adatainak törléséig [9. c) pont] tart.

9. Érintett jogai

Az Érintett jogai a kezelt személyes adataik tekintetében a következők:

a) Érintett kérelmére Kiadó tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  Kiadó tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást a Kiadó csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályhely rendelkezése alapján került sor.

b) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Kiadó rendelkezésére áll, a személyes adatot Kiadó helyesbíti.

c) A személyes adatot törölni kell, ha

ca) kezelése jogellenes;

cb) az Érintett kéri;

cc) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

cd) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

ce) azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

d) A Felhasználó a Kiadó adatkezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.